overskrift.JPG

Bestemmelser for kommunalt løypenett for snøscooter

§ 1 Formål

Forskrifta skal ut fra et samfunnsmessig helhetssyn gi bestemmelser om bruken av kommunalt løypenett for snøscooter i Namsskogan kommune.

§2 Virkeområde

Forskrifta gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøscooter i Namsskogan kommune, herunder kjørefart og kjøretider. Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøscooter (beltemotorsykkel).

Vedlegg 1 til forskrifta viser hvilke løypetraseer som kan åpnes for rekreasjonskjøring med snøscooter.

§ 3 Åpning og stenging av løypenettet

Løypenettet åpnes tidligst 1 januar og stenges senest 25 april

Det er kjøreforbud i løypenettet fra kl 23:00 til 07:00

Kommunen kan stenge løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig.

I situasjoner der bruken av løypene kan bli vesentlig til skade eller ulempe for reindrifta skal de stenges. Leder av reinbeitedistriktene kan kreve stenging av løypene i den utstrekning dette er påkrevet av hensyn til reindrifta.

§ 4 Bruk av løypenettet.

For løypenettet i kommunen gjelder de nasjonale bestemmelser for hastighet etter veitrafikkloven. Maksimal hastighet er 60 km/t. Farten skal tilpasses lokale forhold.

Det må kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/h) i sentrumsområder der løypene starter og ved hyttefelt med kort avstand (<50 m). Maksimal hastighet ved kryssing av vei er 20 km/t.

Dette skiltes på de aktuelle stedene.

Det er påbudt med hjelm både for fører og passasjer.

Ferdsel i løypenettet skjer på eget ansvar. Enhver har ansvar for egen sikkerhet og sikkerhetsvurdering. Brukere av løypenettet må spesielt vurdere islagte vann før de kjører ut på vannflaten.

All ferdsel skal skje så skånsomt som mulig, av hensyn til planteliv, dyreliv og friluftsliv.

§ 5 Vikeplikt

Fører av snøscooter har alltid vikeplikt for skiløpere/annen ferdsel.

Ellers gjelder reglene i veitrafikkloven

§ 6 Skilting og merking

Løypenettet skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for merking av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper.

§ 7 Drifting og tilsyn med løypenettet.

Kommunen har ansvaret for gjennomføring av skilting og merking av løypenettet, og vurdere behov for omlegging og stenging av løypenettet. Løypenettet kan prepareres ved behov, dersom kommunen har tilgjengelig utstyr og personell for dette.

§ 8 Løypebredde.

Maksimal bredde på trase er 5 meter.

§ 9 Parkering og rasting.

Snøscooter som parkeres ved løypenettet, skal plasseres slik at den ikke hindrer eller er til fare for annen ferdsel.

Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting.

Ved rasting eller parkering av snøscooter skal snøscooteren stå i ro inntil rastingen/parkeringen er ferdig og en er klar til å forlate området-, bruk av snøscooter mellom isfiskehull er ikke lovlig.

Generell regel for rasting er at det tillates rasting/parkering inntil < 30 m > på hver side av løypenettet, unntak fra generell regel er følgende:

  • I soner der det er merket med «Rasting forbudt» er det ikke tillat og raste eller stoppe.

  • I soner der det er skiltet med «Rasting tillat < 100m >» er det tillatt å raste/parkere inntil 100 m fra begge sider av løypenettet. Vil kun gjelde islagte vann.

§ 10 Kjøretillatelse og gebyr:

Det må kjøpes en personlig kjøretillatelse før kjøring i løypenettet. Det selges kjøretillatelser for enkeltdager og for sesong. Prisen tas inn i kommunens gebyrregulativ for hvert enkelt år.

Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning i løypenettet. 

§11 Løypenettet i opplærings og næringsøyemed.

Løypenettet kan i opplæring til kjørekort for snøscooter brukes av godkjente institusjoner/trafikkskoler. Det skal da være innkjøpt kjøretillatelser tilsvarende det antall elever de har i opplæring.

Rekreasjonsløypene kan brukes i næringsøyemed. Nærmere bestemmelser kan gis av kommunen. 

§ 12 Straffeansvar

Kjøring i løypenettet uten å medbringe kjøretillatelse, medfører tilleggsgebyr.

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag fører til anmeldelse.

Det vises for øvrig til motorferdsellovens §12 (straffeansvar): 

«Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, straffes med bøter.»

§13 Ikrafttredelse

Forskrifta trer i kraft straks.

 

VEDLEGG 1.

Følgende løypetraseer kan åpnes for rekreasjonskjøring med snøscooter.

Løypenavn:

Trones til Brekkvasselv

Brekkvasselv til Steinfjelltunellen vest.

Steinfjelltunellen vest til Kjeråtjønnin og Røyrvik

Steinfjelltunellen vest til Namsskogan sentrum

Namsskogan sentrum til veiende ved Telttjønna.

Sønningsvatnet til Grønndalsdammen.

Telttjønna til Smalåsen og Nordlandsgrensen.

Steinfjelltunellen til hyttefelt Grytådalen og hyttefeltparkering.

Tilknytningstrase fra hovedtrase i Brekka til Lundamoen.

Tilknytningstrase fra hovedtrase i Sandådalen til Mattisstu.